ศุภาลัย

ศุภาลัย แปลว่า สถานที่อยู่อันเป็นมงคล เป็นคำสนธิ มาจากศุภและอาลัย

  • ศุภ แปลว่า ความดีงาม ความเจริญ ความเป็นมงคล
  • อาลัย แปลว่า ที่อยู่ ที่พักอาศัย ใช้ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นปีที่ 3 แห่งการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ ได้มีมติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน และ ให้เพิ่มทุนจด ทะเบียนเป็น 1,000 ล้านบาท โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SUPALAI PUBLIC COMPAMY LIMITED เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2536 ได้นำหุ้นสามัญ เข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หุ้นของบริษัท ศุภาลัยจำกัด (มหาชน) ภายใต้ตัวอักษรย่อ ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยว่า SUPALI (ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น SPALI) ได้เข้าทำการซื้อขาย อย่างเป็นทางการ ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยจนถึง ณ.ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงนโยบาย ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านที่อยู่อาศัย ด้วยประสบการณ์ในการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง บ้าน เดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารสำนักงาน รีสอร์ท และโรงแรม มานานกว่า 19 ปี แต่งบ้าน

ศุภาลัย

ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้ก่อตั้งศุภาลัย

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการ พาณิชย์ โครงการที่อยู่อาศัย ของศุภาลัย อยู่ภายใต้แนวความคิด การสร้างสรรค์ ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพของ
“ชาวศุภาลัย” ด้วยการพัฒนา ผลิตภัณฑ์แบบบ้าน อย่างต่อเนื่อง ใช้วัสดุก่อสร้าง ที่มีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาการบริการที่ดี ทั้งก่อนและ หลังส่งมอบสินค้า และให้ความดูแล พัฒนาสังคม ให้มีความปลอดภัย และ อบอุ่น เพื่อสร้างความพึงพอใจ ของลูกค้าสูงสุด บริษัทฯและบริษัท ย่อยจะเป็นผู้ดำเนินการ และ เป็นเจ้าของโครงการบ้าน อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้าน แฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด ในหลากหลายทำเล ทั่วเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัด เพื่อตอบสนอง ความต้องการของตลาด และกลุ่มลูกค้า เป้าหมายที่แตกต่างกัน จะเน้น ตลาดกลุ่มลูกค้า ผู้มีรายได้ปานกลาง ถึงผู้มีรายได้ระดับสูง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการปัจจุบัน และก่อสร้างบ้าน ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ และส่งมอบ ให้แก่ลูกค้าตามกำหนด เพื่อสร้างการจดจำในตราสินค้า ของกลุ่มบริษัท ชื่อ “ศุภาลัย” จะใช้เป็นชื่อนำหน้าโครงการ ต่างๆ ทุกโครงการ ตามด้วยชื่อลักษณะ หรือรูปแบบโครงการที่แตกต่างกันออกไป ตามกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารสำนักงาน ให้เช่า โดยเน้นที่ทำเล ที่เป็นแหล่งธุรกิจการค้า อีกทั้งบริษัทย่อย แต่งบ้าน ยังดำเนินธุรกิจบริหาร โครงการ อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งบริหารจัดการโรงแรม และสถานพักตากอากาศ อีกด้วย ปัจจุบัน สถานภาพของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เติบโตขึ้นจนอยู่ ในระดับแนวหน้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ house

ศุภาลัย

ประวัติความเป็นมา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532กลุ่มผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ดิน อันประกอบด้วย สถาปนิก วิศวกร และนักวิชาการ ได้ ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (SUPALAI CORPORATION LIMITED) โดยเริ่มประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และเพื่อการพาณิชย์อย่างเป็นทางการ โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ในระยะแรก ได้ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการสร้างบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ ในลักษณะโครงการบ้านจัดสรร ต่อมาจึงขยายธุรกิจ สู่โครงการอาคาร ชุด อาคารสำนักงาน และรีสอร์ทโรงแรม โดยมีวัตถุประสงค์ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของบริษัทฯ 

  • พัฒนาที่ดินทุกรูปแบบ ทั้งที่อยู่อาศัย ในรูปแบบบ้านจัดสรร อาคารชุดพักอาศัย ตลอดจนอาคารสำนักงาน และศูนย์การค้าครบวงจร
  • ค้าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งเช่า และ/หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
  • ยึดถือในการสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาสังคม ทั้งทางตรง และทางอ้อม

ปรัชญาการบริหาร

เพื่อสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” บริษัทฯ จึงตั้งมั่น ในการสร้างสรรค์ ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดเวลา พัฒนาสังคม ให้มีความปลอดภัย อบอุ่น พัฒนาการบริการที่ดี ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ สูงสุด ของลูกค้า โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เน้นพัฒนาคุณภาพให้ดี ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระบบของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริหารชุมชน ให้ตรงตามข้อกำหนด ของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ และข้อตกลง ที่เป็นเอกสารกับลูกค้า

ศุภาลัย

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการรับรองในฐานะ สมาชิกแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) จากคณะกรรมการ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปัจจุบัน ศุภาลัย ประกอบธุรกิจหลักๆ 3 ประเภทคือ

1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สำหรับโครงการบ้านพักอาศัย ซึ่งมีทั้งบ้านและที่ดิน รวมไปถึงคอนโดมิเนียม
2) ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า
3) ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ต

ข้อมูลเส้นทางการติดต่อ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 โทร. 02-725-8888 แฟกซ์ 02-683-3888 หรือ Web site : www.supalai.com

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป บ้านมือสอง
อ่านข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเพิ่มเติม : รีโนเวทบ้าน บ้านและสวน บ้านเเฝด แบบบ้าน ซื้อบ้าน